Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych im. Sybiraków w Łodzi jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych im. Sybiraków w Łodzi.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w

  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223 z póżn.zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1663 z póżn.zm.)

Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania przez młodzież obowiązku nauki. Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kategorii spraw rozstrzyganych na drodze decyzji administracyjnych należą: skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH im. Sybiraków w Łodzi
odpowiada: Julitta Rosa
data: 02-12-2019
wytworzył: Agnieszka Kubicka
data: 02-12-2019
data: 02-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 02-12-2019 - Edycja treści
  • 16-11-2016 - Edycja treści
  • 29-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 253