Zasady naboru

Zasady naboru uczniów

Zasady kwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży określa rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.Ust. z 2017 r. poz. 610 z późn. zm.) oraz zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną i prowadzony jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Kandydaci objęci elektronicznym systemem naboru wprowadzają swoje dane do systemu za pośrednictwem macierzystego gimnazjum. Zgodnie z terminami wskazanymi w zarządzeniu Kuratora Oświaty w systemie elektronicznego naboru pojawiają się listy osób przyjętych do wybranej szkoły.

Po ogłoszeniu list w systemie uczniowie składają dokumenty do sekretariatu w ZSGT.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu ucznia

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  3. trzy fotografie,
  4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranym zawodzie w Technikum

Skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH im. Sybiraków w Łodzi
odpowiada: Julitta Rosa
data: 26-04-2019
wytworzył: Agnieszka Kubicka
data: 26-04-2019
data: 26-04-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 29-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 296